Rád se setkávám s jeskyňáři z jiných zemí

rozhovor s předsedou Evropské speleologické federace Jean-Claudem Thiesem

Jean-Clauda zpovídal M. Hejna

 

S Jean-Claudem se na různých konferencích potkávám od roku 2019. Naposledy jsme se setkali v září 2023 ve Sloupu na 5. mezinárodním setkání speleologů v Moravském krasu. Mluvili jsme spolu nejen o jeskyních a jeskyňaření v Lucembursku, ale také o jeho působení v Evropské speleologické federaci.

 

Jean-Claude Thies na 5. mezinárodním setkání speleologů v Moravském krasu  (foto M. Hejna)

 

Většina jeskyňářů si Lucembursko s jeskyněmi nespojuje. Můžeš nám je trochu představit?

Lucembursko rozhodně není tak bohaté na jeskyně jako například vaše země. Většina lucemburských jeskyní se nachází na malém území zvaném „Malé Lucemburské Švýcarsko“, které se nachází ve východní části země. Téměř všechny jeskyně jsou puklinové a jejich maximální hloubka je kolem 50 m. Nejdelší jeskyní Lucemburska je Moestroffova jeskyně. Jedná se o spletitou jeskyni sice dlouhou 4,5 km, ale výška chodeb se pohybuje jen mezi 50–120 cm.

 

Jak je v Lucembursku speleologie organizována?

Od roku 1959 existuje v Lucembursku speleologická organizace na národní úrovni, „Groupe Spéléologique Luxembourgeois“ (www.speleo.lu), člen FSE a UIS. V současnosti máme necelých sto členů. Za jeskyněmi většinou vyjíždíme do Francie nebo Belgie. Naše domácí jeskyně navštěvujeme spíše jen tréninkově.

 

Jak ses dostal k jeskyňářství ty?

S jeskyňářstvím jsem se seznámil na začátku osmdesátých let, kdy jsem se zúčastnil společné akce skautů a jeskyňářů. Po ní jsem vstoupil do speleologické společnosti a brzy se stal členem předsednictva. Od začátku mě však více než sportovní výkony v jeskyních zajímala organizace různých setkání a spolupráce se zahraničními kolegy.

 

Řadu let jsi předsedou Evropské komise pro ochranu jeskyní (ECPC), co je jejím cílem?

V roce 2007 jsem se podílel za založení ECPC a od roku 2015 jsem jejím prezidentem. Cílem ECPC je především ochrana jeskyní a krasových oblastí před poškozováním a znečištěním. ECPC zastupuje Evropskou speleologickou federaci v „European Environmental Bureau“ (www.eeb.org). Spolupracujeme mimo jiné na projektech EU, jako jsou Natura 2000, rámcová směrnice o vodě, strategie EU pro půdu. Snažíme se také působit na jeskyňáře, aby brali úřady a státní správu jako partnery a ne jako protivníky.

Každý rok také udílíme cenu EuroSpeleo Protection Label, kterou oceňujeme jeden mimořádný projekt v oblasti ochrany jeskyní a krasu. Propozice a oceněné projekty najdou čtenáři na: https://www.eurospeleo.eu/ECPC/espl/

 

Jsou v rámci Evropy velké rozdíly v ochraně jeskyní a krasu?

Rozdíly jsou a jsou opravdu výrazné. Každá země má jiné zákony a jinak si je vykládá. Některé země mají dokonce různé zákony i mezi svými regiony. Poslední EuroSpeleo Protection Symposium v roce 2021 se zaměřilo zejména na monitorování problémů mezi zeměmi EU a zeměmi mimo EU.

 

O Evropské speleologické federaci jsme se již zmínili. Od jara jsi jejím prezidentem, můžeš nám ji stručně představit?

Evropská speleologická federace (FSE) byla založena v roce 1990. Členem se může stát každá evropská země uznávaná Radou Evropy. V současnosti sdružujeme 31 členů.

Federace je aktivní hlavně prostřednictvím komisí a pracovních skupin. Existuje, jak již bylo zmíněno, „European Cave Protection Commission“ (ECPC). Dále pracuje „European Cave Rescue Commission“ (ECRC) zaměřená na novinky ve speleozáchranářství. Od letošního roku máme také novou pracovní skupinu „European Children and Young Cavers“ ( ECYC), která se věnuje hlavně získávání a vzdělávání mladých jeskyňářů.

FSE také podporuje evropské nebo mimoevropské projekty. Podpora může být finanční nebo ve formě vybavení poskytnutým našimi partnery Aventure Verticale, Korda‘s ropes a Scurion.

Další součástí FSE je podpora jedné velké jeskyňářské akce ročně nebo podpora a propagace Evropského jeskyňářského kongresu. Poslední byl v roce 2016 ve Velké Británii. FSE dále vede fond pro podporu všech druhů mediálních projektů. Federace také udržuje aktivní kontakt s UIS a na některých projektech úzce spolupracuje. Každý rok se koná valné shromáždění FSE, které je obvykle součástí významných speleologických akcí v některé z členských zemí.