Návrh ZO ČSS 5-03 Broumov na česko-polskou speleologickou spolupráci

Vážení kolegové a přátelé,
pro navázání přeshraniční speleologické spolupráce českých a polských partnerů v oblasti Sudet Vám k prodiskutování předkládáme návrhy aktivit, které pro setkání na Janovičkách navrhne naše ZO ČSS 5-03 Broumov. Spolupráce by měla umožnit nejen vzájemné poznání krasových a pseudokrasových terénů na pracovištích jednotlivých speleologických skupin, ale i organizačních nebo teoretických problémů s přeshraničním dosahem, kdy spolupráce napomůže na obou stranách hranice. K uzavření několikaleté naší spolupráce a k propagaci jejích výsledků se pak nabízí společná příprava a realizace nového Sympozia o krasu a pseudokrasu Sudet s mezinárodní účastí jako pokračování velmi úspěšné česko-polské spolupráce na konci minulého století, ukončené rovněž řadou sympozií s mezinárodní účastí.

Navrhujeme proto tyto možnosti:

  1. Na podzim roku 2022 ZO ČSS 5-03 Broumov pro české i polské partnery z oblasti Sudet uspořádá třídenní akci s povrchovými i podzemními exkurzemi k seznámení s pseudokrasem na Broumovsku a zdejší speleologickou problematikou – místo akce: lesní tábořiště v Martinkovicích na úpatí Broumovských stěn.
  2. Ve spolupráci s odborníky vyřešit podrobné geomorfologické a speleologické členění české i polské části Sudet.
  3. Vyřešit podrobné geomorfologické a speleologické členění českých i polských částí křídového území hejšovinské facie (území svrchní křídy vnitrosudetské pánve).
  4. Společně posoudit stav geodetických sítí Szczeliniec, Ostaš i spojovací sítě Ostaš – Szczeliniec, zhodnotit výstupy z jejich dosavadního monitoringu a posoudit jejich budoucnost.
  5. Společně posoudit stav systémů měřidel TM-71 v oblasti Sudet a jejich dosavadní výstupy pro krasovou nebo pseudokrasovou geomorfologii i speleologii.
  6. Posoudit vzájemnou přeshraniční účast na dílčích pracích na výstupních materiálech o jednotlivých krasových nebo pseudokrasových oblastech Sudet (viz nabídka prof. P.  Migoně z Univ. Wroclaw na geomorfologické vyhodnocení oblasti Hejda na Broumovsku).
  7. Posoudit možnost společné přípravy a realizace Mezinárodního sympozia o krasu a pseudokrasu Sudet.
  8. Vzájemnému kontaktu a řešení dohodnuté spolupráce by napomohlo společné sestavení malé koordinační skupiny složené z českých i polských členů.

Věříme, že s obdobnými aktuálními návrhy k našemu společnému jednání na Janovičkách přijedou i ostatní naši partneři z obou stran hranice.

S pozdravem za ZO ČSS 5-03 Broumov Jiří Kopecký st., Broumov, 2/2022