Nové objevy ve Skleněných dómech

Nové objevy ve Skleněných dómech

 

Zápisy Jiřího Kunce z akcí upravil a zkrátil Michal „Shunt“ Šenkýř

 

     Po delší době jsme se tento rok (2021) rozhodli zabádat ve Skleněných dómech. Hlavní práce v podstatě skončily začátkem tohoto tisíciletí. Od té doby probíhaly pouze mapovací a dokumentační práce.

     V polovině července 2021 jsme se tedy zaměřili na chodbu v dómu Půlnoční hudba. Dne 14. 8. 2021 jsme po třech kopacích akcích byli odměněni objevem galerie nad dvěma propastmi. Galerie v nadm. výšce cca 440 m směřuje k jihu a v jejím dně zejí dvě propasti. Na této akci jsme odhadli hloubku na 20 m. Vhozený kámen dopadá v této hloubce na šikmé hlinité dno ukloněné směrem k západu a pak pokračuje podle zvuku ještě dále dalším stupněm propasti, který však již nelze z galerie pozorovat. Do objevených prostor se dostáváme průkopem v sedimentu, který vyúsťuje šikmo zespodu do nízké chodby, která je záhy přehrazena šikmým skalním pilířem a dvojitým stalagnátem. Po prolezení úžiny mezi stalagnátem a pilířem následuje nečekaný přechod ze skalního balkonu přímo na galerii, přičemž dno je v délce asi 5 m prorváno puklinou do první propasti, kterou záhy směrem ke druhé propasti střídá skalní hřeben. Rozmanitost tvarů těchto prostor je ještě umocněná výzdobou krápníků, kde nad klasickými tvary převládají polevy a pizolity. Mezi ústími obou propastí se zpět k první propasti vrací puklinová upadající chodba, která do puklinovité propasti ústí z jihu. Směrem nahoru nebylo pozorováno žádné evidentní pokračování, stejně tak na horizontu 440 m n. m. se galerie zcela uzavírá. Při průkopových pracích byl opět pozorován průvan směrem ven, původ stejně jako při předchozích pozorováních nelze jednoznačně určit, protože tlak vzduchu byl dle dat měření chmu stanice Brno-Tuřany opět v poklesu. Zajímavé je ovšem zakreslení objevených prostor do mapových podkladů SD. Zdá se, že prostory se nachází téměř nad Katedrálou a že jižní osou směřují někam nad komín Nad rumpálem a nad sondu Pod rumpálem.

     Za čtrnáct dnů, 28. 8. 2021, se již plně vybaveni scházíme na Macoše. Vystrojovací družstvo vyráží napřed. Ostatní tvoří kopací družstvo a sestupují následně rozšiřovat průkop z Půlnoční hudby na galerku. Po rozšíření průkopu, vystrojení galerky a vystřílení sedmi ran sestupujeme všichni druhou propastí z galerky do nově objeveného dómu. Sestup vede ukloněnou puklinovou propastí na plošinu v boku dómu a potom stupněm na dno dómu, celkově asi 20 m. Dóm v ose asi S–J je cca 15 m dlouhý a maximálně 5 m široký. Dno má převážně hlinité, uprostřed dómu je suť, při východní stěně propláchnutá směrem do hloubky. Ve stropě je krátký komín, který evidentně ústí do další prostory nahoře. Ještě než jsme sestoupili, nachází Milan na protilehlé stěně možnost, jak se dostat nahoru. Zatímco se Milan odhodlává k výstupu, my ostatní se zahříváme bádáním v odbočkách na dně dómu. Milan za chvíli, už v ponožkách, mizí z dohledu a prosvěcuje z boku prostoru nad komínem. Horní dóm je bohatě vyzdobený, do jeho hlavní prostory se dnes již nedostáváme, protože tomu brání propad nad komínem, ale navštěvujeme ještě Dóm s Palcátem s překrásnou výzdobou, podle náčrtku je asi poměrně blízko dómu Dušana Budína. Na závěr ještě Tom s Milanem slaňují z galerky do první propasti, aby zjistili, že průvan, který nás sem přivedl, jde z jejího konce. To je okénko pod hranicí průleznosti s ozvěnou.

Foto 1 První dóm, Dóm se štítem, jižní strana (Foto J. Kunc)

 

 

Foto 2 Nástup k slanění do Malé katedrály (Foto J. Kunc)

 

     Další akce proběhla 18. 9. 2021. Sestupujeme do Půlnoční hudby a dělíme se na menší skupinky. Milan s Michalem vyráží napřed vytraverzovat do východní části horního dómu, kam jsme se minule nedostali. Pavel se odpojuje od výpravy a sjíždí do první propasti na galerii rozšiřovat průvanové okno na jejím konci. Jirka s Petrem navazují na polygonový tah v kobce a mapují objevy. Milan s Michalem zdárně překonávají a vystrojují traverz a zjišťují, že horní dóm má pokračování – chodbu U anděla, která směřuje jjv., a čekají na mapovací družstvo. Společně potom postupujeme do dalšího – prvního dómu a poté, co jsme chvíli ohromeni jeho výzdobou, zjišťujeme ještě další pokračování do dómu Za záclonou, kde výzdoba ještě více graduje. Chodba U anděla v podstatě navazuje na Galerii a pokračuje v jejím směru, objevujeme dokonce přímé spojení s koncovými místy Galerie. Nově objevené prostory nás takto posouvají o dalších zhruba 50 m směrem na Korálový závrt, přičemž soustava dvou dómů na konci chodby U anděla se zase obrací zpět na SSV k Macoše. Výškově se stále pohybujeme okolo kóty 440 m n. m., což je dno Půlnoční hudby, popř. dóm Dušana Budína. K posledně jmenovanému se nově objevené prostory přibližují v místě vstupu do dómu s Palcátem, na cca 8. m předěleny pravděpodobně pouze závalem a hlínou. Cestou zpět chodbou U anděla ještě zkoumáme odbočku směrem na VJV, která vede do dómku s propástkou, ta komunikuje se zahliněným cípem horního dómu. Pavlovi v propasti se též daří postup několik metrů směrem na JJV, ovšem nepotvrzuje minule pozorovaný průvan. Ostatně i průvan v průlezu z Tobogánu dnes není. Není se čemu divit – teplotní bilance je vyrovnaná, tlaková tendence setrvalá. Tato kombinace jevů zase nenahrává tomu, aby se dal identifikovat ten jev, který průvan způsobuje.

     Zatím poslední akce proběhla 3. 10. 2021. Provádíme základní průzkum objevených prostor, přitom Honza zjišťuje, že z jižního konce Galerie se dá prolézt přímo do horního dómu nad Malou katedrálou. Já mezitím sestupuji do Malé katedrály a potom vystupuji nahoru do horního dómu. Prolézám Dóm s palcátem až na konec. Tlačím před sebou netopýra, který mizí v koncovém meandru. Chvíli čekám, jestli netopýr projde někam dál, ale zaplácání křídel je znamením, že dál to asi nejde, tak to otáčím a netopýr pro změnu tlačí mě zpět. Potom se vydávám za Johnem a odstrojuji traverz, který po objevu nového přístupu nebude již potřeba. Společně vyrážíme na průzkum bohatě zdobeného dómu Za záclonou. V dómu Se štítem pokládáme na zem pás lina, ze kterého se dá přímo nastoupit na sintrovou kupu do dómu Za záclonou, slouží jako převlékací zóna. Potom už jen v ponožkách a spoďárech postupujeme dál po sintrech. Nenalézáme žádné další evidentní možnosti postupu, tak se vydáváme zpět. Z Galerie ještě sjíždíme do 1. propasti, kde kontrolujeme průvan v pokračování směrem SSV. Dnes je tento konec bez průvanu, stejně jako vstup z Půlnoční hudby do objevů, je totiž vyrovnaná tlaková tendence.

     Celkem se nám podařilo objevit 4 dómy s úžasnou krápníkovou výzdobou. V blízké budoucnosti plánujeme domapování nových prostor a další průzkum odboček a komínů. Velké poděkování patří všem, kteří nám pomohli, tedy kolegům z ČSS ZO 6-08 Dagmar, Pavlu Šunkovi (individuální člen), Milanu Prokopovi a Ing. Janu Švehlovi (bývalí členové).

Foto 3 Průlez do Dómu za záclonou (Foto J. Švehla)

 

 

Foto 4 Traverz v dómu nad Malou katedrálou (Foto J. Švehla)

 

 

Foto 5 Dóm za záclonou (Foto J. Švehla)

 

 

Foto 6 Turecké lázně (Foto J. Kunc)

 

 

Obr. První nákres nových prostor (červeně)